چرا باید بیمه مسافرتی بخرم؟

این شرایط را در نظر بگیرید...

* بدلیل شرایط آب و هوایی و غذا های نامناسب دچار گرمازدگی، مسمومیت و بیماری شده و نیاز به مراقبت های پزشکی دارید.
* چمدان خود را در فرودگاه گم کرده اید و نیاز به وسایل ضروری دارید.
* کیف خود را گم کرده اید و داروهای شما در آن بوده است. شما نیاز به خرید دارو هایتان دارید.
* کیف پول و مدارک شما به سرقت رفته است و شما به پول و مدارک جدید نیاز دارید.
* بدلیل بیماری یا فوت نزدیکان مجبور به بازگشت از سفر خود هستید.
اینها تعدادی از مخاطراتی هستند که ممکن است در سفرتان با آنها مواجه شوید.
تفاوتي ندارد كه شما يك سفر چند روزه و يا سفري بلند مدت در پيش داريد بيمه مسافرتي نوين با آگاهي از تمامي نيازها و مشكلات احتمالي مسافران ، كاملترين بيمه مسافرتي را با مناسبترين هزينه در اختيار شما قرار مي دهد.

حق بیمه منطقه یک (کلیه کشور های جهان به استثناء آمریکا، کانادا و ژاپن)

تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

1.769.0001.327.000885.000663.000442.000221.0001-7 روز
3.447.0002.586.0001.724.0001.293.000862.000431.0008-15
4.082.0003.062.0002.041.0001.531.0001.021.000510.00016-23
4.264.0003.198.0002.132.0001.599.0001.066.000533.00024-31
6.577.0004.933.0003.289.0002.466.0001.644.000822.00032-45
7.409.0005.557.0003.704.0002.778.0001.852.000926.00046-62
10.690.0008.017.0005.345.0004.009.0002.672.0001.336.00063-92
19.807.00014.855.0009.904.0007.428.0004.952.0002.476.000شش ماهه
33.566.00025.175.00016.783.00012.587.0008.392.0004.196.000یکساله

حق بیمه منطقه دو (سراسر جهان، آمریکا، کانادا و ژاپن)

تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

2.527.000 1.895.000 1.264.000 948.000632.000316.000 1-7 روز
4.925.000 3.694.0002.462.000 1.847.000 1.231.000 616.000 8-15
5.832.000 4.374.000 2.916.000 2.187.000 1.458.000 729.000 16-23
6.091.000 4.568.000 3.046.000 2.284.000 1.523.000 761.000 24-31
9.396.000 7.047.000 4.698.000 3.524.000 2.349.000 1.175.000 32-45
10.584.000 7.938.000 5.292.000 3.969.000 2.646.000 1.323.000 46-62
15.271.000 11.453.000 7.636.000 5.727.000 3.818.000 1.909.000 63-92
28.296.000 21.222.000 14.148.000 10.611.000 7.074.000 3.537.000 شش ماهه
47.952.000 35.964.000 23.976.000 17.982.000 11.988.000 5.994.000 یکساله

حق بیمه منطقه سه (آفریقا، خاورمیانه و ترکیه)

تعهدات : 10.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

994.000745.000497.000373.000248.000124.0001-7 روز
1.944.0001.458.000972.000729.000486.000243.0008-15
2.311.0001.733.0001.156.000867.000578.000289.00016-23
2.419.0001.814.0001.210.000907.000605.000302.00024-31
4.104.0003.078.0002.052.0001.539.0001.026.000513.00032-45
4.234.0003.175.0002.117.0001.588.0001.058.000529.00046-62
6.048.0004.536.0003.024.0002.268.0001.512.000756.00063-92

حق بیمه منطقه چهار (کشور های حاشیه خلیج فارس)

تعهدات : 10.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

691.000518.000346.000259.000173.00086.0001-7 روز
1.361.0001.021.000680.000510.000340.000170.0008-15
1.598.0001.199.000799.000599.000400.000200.00016-23
1.685.0001.264.000842.000632.000421.000211.00024-31
2.851.0002.138.0001.426.0001.069.000713.000356.00032-45
2.938.0002.203.0001.469.0001.102.000734.000367.00046-62
4.212.0003.159.0002.106.0001.580.0001.053.000527.00063-92

حق بیمه (عراق)

تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

864.000648.000432.000324.000216.000108.0001-8 روز
1.728.0001.296.000864.000648.000432.000216.0009-21

 

 

حق بیمه (شینگن)

تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

1.685.0001.264.000842.000632.000421.000211.0001-7 روز
3.283.0002.462.0001.642.0001.231.000821.000410.0008-15
3.888.0002.916.0001.944.0001.458.000972.000486.00016-23
4.061.0003.046.0002.030.0001.523.0001.015.000508.00024-31
6.264.0004.698.0003.132.0002.349.0001.566.000783.00032-45
7.085.0005.314.0003.542.0002.657.0001.771.000886.00046-62
10.152.0007.614.0005.076.0003.807.0002.538.0001.269.00063-92
18.878.00014.159.0009.439.0007.079.0004.720.0002.360.000ماهه شش
31.968.00023.976.00015.984.00011.988.0007.992.0003.996.000یکساله

حق بیمه (شینگن)

تعهدات : 30.000 یورو (حق بیمه به ریال)

81 - 106

76 - 80

71 - 75

66 - 70

13 - 65

تا 12 سال

سن

مدت سفر

1.490.0001.118.000745.000559.000373.000186.0001-7 روز
3.002.0002.252.0001.501.0001.126.000751.000375.0008-15
3.499.0002.624.0001.750.0001.312.000875.000437.00016-23
3.672.0002.754.0001.836.0001.377.000918.000459.00024-31
5.746.0004.309.0002.873.0002.155.0001.436.000718.00032-45
6.437.0004.828.0003.218.0002.414.0001.609.000805.00046-62
9.137.0006.853.0004.568.0003.426.0002.284.0001.142.00063-92
17.064.00012.798.0008.532.0006.399.0004.266.0002.133.000ماهه شش
28.987.00021.740.00014.494.00010.870.0007.247.0003.623.000یکساله

 

 

آمریکا و کانادا و ژاپن برای دانشجویان تا سن 65

سقف تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

11.664.000شش ماهه
17.550.000یکساله

آمریکا و کانادا و ژاپن برای دانشجویان تا سن 65

سقف تعهدات : 50.000 یورو (حق بیمه به ریال)

10.800.000شش ماهه
16.470.000یکساله

 

 

    تخفیفات بیمه

  •  بیمه نامه هاي بلند مدت 6 ماهه و یکساله " شرط حداکثر طول هر سفر 92 روز" به قوت خود باقیست.
  • چنانچه بیمه شوندگان طی یک گروه با مدت (تاریخ شروع و انقضاء) و مقصد سفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمهاي اقدام نمایند میتوان تخفیفهاي بشرح ذیل اعمال نمود:
 تخفیفی معادل 5% حق بیمه

گروههاي از 10 الی 20 نفر

 تخفیفی معادل 10% حق بیمه

گروههاي از 21 الی 50 نفر

 تخفیفی معادل 15% حق بیمه

گروههاي از 51 الی 100 نفر

 تخفیفی معادل 25% حق بیمه

گروههاي از 101 به بالا