تـور های نـوروزی

امتیاز ویـژه برای ثبت نام های پنج و هشت هفته قبل از تاریخ حرکت

ویژه نوروز نود و هشت

 تاریخ حرکت

 4 - 2 سال با تخت

 11 - 4 سال (با تخت)

 یک تخته (SGL)

 دو تخته (DBL)

 مدت و مسیر تور

 بیست و هشتم اسفند  48,300,000 IRR + 490 €  48,300,000 IRR + 1390 €  69,000,000 IRR + 2980 €  69,000,000 IRR + 1990 €

 دور ایتالیا هشت روز

دو شب میلان + یک شب ونیز + دو شب فلورانس + دو شب رم

 بیست و هشتم اسفند  49,700,000 IRR + 550 €  49,700,000 IRR + 1530 €  71,000,000 IRR + 3290 €  71,000,000 IRR + 2190 €

 ایتالیا + فرانسه یازده روز

دو شب میلان + یک شب ونیز + دو شب فلورانس + دو شب رم + سه شب پاریس

 دوم فروردین  49,700,000 IRR + 550 €  49,700,000 IRR + 1530 €   71,000,000 IRR + 3290 €  71,000,000 IRR + 2190 €

 ایتالیا + اسپانیا + فرانسه

ده روز

سه شب رم + سه شب بارسلون + سه شب پاریس

 دوم فروردین  48,300,000 IRR + 520 €  48,300,000 IRR + 1460 €  69,000,000 IRR + 3090 €  69,000,000 IRR + 2090 €

ایتالیا + اسپانیا هشت روز

دو شب میلان + دو شب ونیز + سه شب بارسلون

 دوم فروردین  49,700,000 IRR + 490 €  49,700,000 IRR + 1390 €   71,000,000 IRR + 2980 €  71,000,000 IRR + 1990 €

ایتالیا + پرتغال هفت روز

سه شب رم + سه شب لیسبون

 پنجم فروردین  48,300,000 IRR + 450 €  48,300,000 IRR + 1250 €  69,000,000 IRR + 2680 €  69,000,000 IRR + 1790 €

 فرانسه هشت روز

هفت شب پاریس

 ششم فروردین  49,700,000 IRR + 550 €  49,700,000 IRR + 1530 €   71,000,000 IRR + 3290 €  71,000,000 IRR + 2190 €

 ایتالیا + فرانسه یازده روز

دو شب میلان + یک شب ونیز + دو شب فلورانس + دو شب رم + سه شب پاریس

پنجم فروردین  48,300,000 IRR + 520 €  48,300,000 IRR + 1460 €  69,000,000 IRR + 3090 €  69,000,000 IRR + 2090 €

 ایتالیا + فرانسه هشت روز

چهار شب بارسلون + سه شب پاریس

 نهم فروردین  48,300,000 IRR + 520 €  48,300,000 IRR + 1460 €  69,000,000 IRR + 3090 €  69,000,000 IRR + 2090 €

 ایتالیا + فرانسه هشت روز

دو شب میلان + دو شب ونیز + سه شب پاریس